Metody leczeniaJeśli cierpisz na przełyk Barrett'a, zapytaj swojego lekarza o różne opcje leczenia, dostępne w zależności od zaawansowania choroby. Poniżej opisano niektóre z metod:

Monitorowanie

Jedną z metod, którą może polecić Twój lekarz po zdiagnozowaniu przełyku Barrett'a, jest endoskopia z biopsją (badanie przełyku i pobranie próbki tkanki) wykonywana w różnych odstępach czasowych w celu wykrycia postępu do bardziej poważnych stadiów przełyku Barrett'a.

Chirurgiczne usunięcie przełyku

Kiedy przełyk Barrett'a postępuje do nowotworu, konieczne może okazać się chirurgiczne usunięcie przełyku aby uniknąć zgonu spowodowanego rakiem. Zabieg ten, zwany ezofagektomią, polega na usunięciu przełyku oraz górnej części żołądka. Następnie żołądek podciągany jest do góry i łączony z pozostałym, normalnym odcinkiem przełyku lub gardła, przez co wytwarza się "nowy" przełyk. Ponieważ jest to bardzo poważna operacja, niesie za sobą znaczące ryzyko.

Historycznie, operacja była stosowana przy pewnych nie nowotworowych stadiach przełyku Barrett'a (dysplazji wysokiego stopnia) - podejmowano w ten sposób wysiłki aby uniknąć operowania w bardziej zaawansowanych stadiach tej choroby. Jednakże, w ciągu ostatnich 5 lat, większość pacjentów z dysplazją wysokiego stopnia, a nawet wczesnym stadium raka leczy się raczej terapią endoskopową niż chirurgicznie.

Opcje endoskopowe

Do leczenia przełyku Barrett'a wykorzystuje się wiele metod jako wielozadaniowe uderzenie przed rozwinięciem się nowotworu. Zamierzeniem tych interwencji jest uniknięcie raka i związanych z nim zgonów, ale także aby uniknięcie konieczności zabiegu chirurgicznego oraz związanych z nim skutków niepożądanych lub śmierci.
Terapie endoskopowe angażują różnorodnie środki do usunięcia zmienionej chorobowo śluzówki przełyku. Poniżej krótko je podsumowano.

Ablacja prądem o częstotliwości radiowej.

Ablacja prądem o częstotliwości radiowej (RFA) wykorzystuje elektrody zamontowane na balonie lub endoskopie doprowadzające energię cieplną do chorobowo zmienionej śluzówki przełyku. Wiele badań wykazało, że RFA jest bezpieczne, a rezultatem jest wysoki współczynnik całkowitej eradykacji przełyku Barrett'a, jak również redukcja progresji choroby do dysplazji wysokiego stopnia lub raka. Z powodu korzystnego profilu bezpieczeństwa, badania wykonywano oceniając skuteczność RFA dla najwcześniejszych stadiów przełyku Barrett'a, a także stadiów późniejszych. Kliknij tutaj w celu uzyskania dalszych informacji.

Endoskopowa resekcja śluzówki (EMR)

Dla obszarów w przełyku Barrett'a gdzie śluzówka jest uniesiona lub zapadnięta, co stwarza podejrzenie raka, w celu usunięcia uszkodzonego nabłonka stosuje się metodę nazywaną endoskopową resekcją śluzówki (EMR). Przy użyciu łapki doprowadzanej za pomocą endoskopu można usuwać tkankę do głębokości 2 mm a następnie oszacować ją pod kątem zaawansowania choroby. Korzyścią EMR jest fakt, że można usuwać duże próbki tkanki tak aby pozostawić powierzchnię śluzówki płaską. Wadą tej metody jest, że użycie EMR przy bardzo rozprzestrzenionym przełyku Barrett'a posiada nieakceptowalny odsetek powikłań. Dlatego też, po dwóch miesiącach od ogniskowego EMR dla konkretnych miejsc zainteresowania wykonuje się RFA aby bezpiecznie i skutecznie usunąć pozostałości przełyku Barrett'a.

Terapia fotodynamiczna

Terapia fotodynamiczna (PDT) jest wskazana wyłącznie w leczeniu stanów ostrzejszych przełyku Barrett'a, zwłaszcza dysplazji wysokiego stopnia i wczesnego stadium raka. Lek wrażliwy na światło jest wstrzykiwany do żyły pacjenta na 24 do 48 godzin przed wykonaniem endoskopii. Lek powoduje, że zmieniona chorobowo tkanka staje się wrażliwa na światło lasera. Podczas endoskopii, światło lasera jest doprowadzane do przełyku Barrett'a przez cewnik wprowadzony do przełyku. Metoda ta ma potencjał dla niektórych pacjentów z zaawansowanym przełykiem Barrett'a, lecz inne metody leczenia (RFA i endoskopowa resekcja śluzówki) są bardziej preferowane w ciągu ostatnich 5 lat, ponieważ są bezpieczniejsze i bardziej skuteczne.

Krioterapia

Krioterapia wykorzystuje rozpylenie bardzo zimnego płynu lub gazu na zmienioną chorobowo śluzówkę przełyku. Dotychczas brak jest dowodów klinicznych na temat tej metody

Terapia RFAWykazano, że terapia ablacyjna prądem o częstotliwości radiowej (RFA) jest bezpieczna i skuteczna w leczeniu przełyku Barrett'a. Energia o częstotliwości radiowej (fale radiowe) jest doprowadzana do przełyku za pomocą cewnika w celu usunięcia zmienionej chorobowo tkanki, przy jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyka urazu zdrowej tkanki przełyku. Nazywane jest to ablacją i oznacza usuwanie lub zniszczenie nieprawidłowej tkanki.

Urządzenie wprowadzane jest po wykonaniu sedacji, przez usta do przełyku, a następnie doprowadzany jest kontrolowany poziom energii i mocy w celu usunięcia cienkiej warstwy zmienionej chorobowo tkanki. Emisja energii przez mniej niż 1 sekundę usuwa tkankę do głębokości około 1 milimetra. Zdolność do doprowadzenia kontrolowanej ilości ciepła do zmienionej chorobowo tkanki jest powodem, dla którego terapia ta posiada niższy odsetek powikłań niż inne formy terapii ablacyjnej.

Większe obszary tkanki Barrett'a są leczone za pomocą cewnika z zamontowanym balonem. Mniejsze zmiany leczone są za pomocą cewnika montowanego na endoskopie. Obydwa wprowadza się w trakcie zabiegu endoskopii górnego odcinka przewodu pokarmowego – endoskop jest cienką, elastyczną rurką wprowadzaną przez usta pacjenta.

Ablacja prądem o częstotliwości radiowej w leczeniu przełyku Barrett'a został użyta w ponad 60 000 przypadków, a urządzenia zostały dopuszczone przez Agencję ds. Żywności i Leków w Stanach Zjednoczonych. Cewnik balonowy jest dostępny w sprzedaży komercyjnej od stycznia 2005 roku, a cewnik montowany na endoskopie od stycznia 2007.

Badania kliniczne przeprowadzone przez Fleischera et. al. wykazały że u 98.4% osób poddanych kontroli po 30 miesiącach przełyk Barrett'a został wyleczony po wykonaniu dwóch lub trzech cyklów terapii RFA. Badania pokazują, że po usunięciu tkanki Barrett'a, jest ona zastępowana normalną, zdrową tkanką w ciągu trzech-czterech tygodni. Ostatnie kontrole po pięciu latach od dłuższych prób klinicznych wykazują, że efekty ablacji prądem o częstotliwości radiowej są trwałe.

Disclaimer: Niniejsza informacja służy jedynie ogólnej informacji i nie stanowi podstawy do diagnozy w żadnym konkretnym przypadku. Bardzo ważne jest, aby skonsultować się ze swoim lekarzem, który zapozna się ze stanem zdrowia pacjenta, przedstawi przeciwwskazania i możliwe powikłania. Terapia ta jest przeciwwskazana u pacjentek ciężarnych, osób które miały wcześniej wykonywane naświetlanie przełyku, cierpią na żylaki przełyku z ryzykiem krwawienia, lub miały wykonywaną miotomię sposobem Hellera. Możliwe powikłania obejmują: nadżerkę śluzówki, perforację przełyku wymagającą interwencji chirurgicznej, infekcję, krwawienie oraz powstawanie zwężeń wymagające poszerzenia. Ogólny odsetek powikłań dla tego zabiegu wynosi około «.02% (dane w aktach).

Czy jestem kandydatem?

Po pierwsze, porozmawiaj z lekarzem, ponieważ posiada on najbardziej aktualne informacje dotyczące najnowszych zaleceń i wytycznych dla przeprowadzenia terapii ablacyjnej przełyku Barrett'a.

Czego oczekiwać?

Przed zabiegiem


Stosuj się ściśle do zaleceń podanych przez lekarza lub pielęgniarkę. Poniższe instrukcje są zwykle podawane pacjentom poddawanym badaniom klinicznym i zostały tutaj umieszczone w celu ogólnego poinformowania pacjentów czego mogą się spodziewać.
 • po północy w dniu zabiegu nie wolno jeść ani pić
 • poproś kogoś o odwiezienie do domu po zabiegu.
 • jeśli przyjmujesz aspirynę lub leki rozrzedzające krew, otrzymasz od lekarza instrukcje kiedy przestać je brać przed wykonaniem endoskopii.

Dzień zabiegu

Terapia RFA jest zwykle przeprowadzana w warunkach ambulatoryjnych i nie jest konieczne wykonywanie nacięć. Czas właściwej procedury w badaniach klinicznych wyniósł mniej niż 30 minut, lecz wymagane jest przygotowanie pacjenta przed zabiegiem, a po nim pacjent jest przez jakiś czas monitorowany.

Jak działa system ablacji balonowej?

 • Do przełyku wprowadza się balon wymiarowy aby określić średnicę przełyku.
 • Balon ablacyjny o właściwym rozmiarze jest następnie wprowadzany i napełniany w pobliżu tkanki Barrett'a.
 • Szybki impuls energii o częstotliwości radiowej (krótszy niż sekunda) ogrzewa i usuwa cienką warstwę chorej tkanki (cieńszą niż 1 milimetr).
 • Usunięcie tkanki jest ściśle kontrolowane z zamiarem zminimalizowania niezamierzonego urazu leżącej niżej zdrowej tkanki.
 • Po wykonaniu terapii, tkanka przełyku odnawia się w ciągu trzech - czterech tygodni u większości pacjentów, jak wykazały próby kliniczne.
 • Zabieg przeprowadzany jest w sedacji, bez wykonywania nacięć, w warunkach ambulatoryjnych.
 • Zabieg trwa około 25 minut.
 • U niektórych osób może wystąpić niewielki dyskomfort, który w próbach klinicznych łagodzony był farmakologicznie.
 • Po terapii, lekarz przepisze silne leki tłumiące wydzielanie kwasu aby zapobiec uszkodzeniu nowej tkanki.

Jak działa system ablacji endoskopowej?

 • Używając endoskopu lekarz kieruje elektrodę o zmienionego chorobowo obszaru przełyku.
 • Szybki impuls energii o częstotliwości radiowej (krótszy niż sekunda) ogrzewa i usuwa cienką warstwę chorej tkanki (cieńszą ni 1 milimetr).
 • Zabieg trwa około 15 minut i przeprowadzany jest w sedacji, bez wykonywania nacięć, w warunkach ambulatoryjnych.
 • Po terapii:
  • nowa tkanka przełyku odnawia się w ciągu trzech - czterech tygodni u większości pacjentów, jak wykazały próby kliniczne.
  • lekarz przepisze silne leki tłumiące wydzielanie kwasu aby zapobiec uszkodzeniu nowej tkanki.

Przeciwwskazania

RFA jest przeciwwskazana u:
 • kobiet ciężarnych;
 • osób które miały wcześniej wykonywane naświetlania przełyku;
 • mają żylaki przełyku z zagrożeniem krwawienia (żylaki to duże naczynia krwionośne wzdłuż wewnętrznej ściany przełyku, obecne u pacjentów z chorobami wątroby);
 • mieli wcześniej wykonywaną miotomię sposobem Hellera [zabieg, w którym zastawka mięśniowa (dolny zwieracz przełyku) pomiędzy przełykiem a żołądkiem jest korygowana tak, aby umożliwić łatwiejsze przechodzenie pokarmu i płynów do żołądka];
 • mają eozynofilowe zapalenie przełyku [stan zapalny ściany przełyku].

Możliwe powikłania

Wykazano, że RFA ma bardzo wysoki profil bezpieczeństwa z odsetkiem powstawania zwężeń mniejszym lub równym 6%**, odsetkiem perforacji niższym niż 0.02%, oraz brakiem powiązanych zgonów (w oparciu o dane bezpieczeństwa z czerwca 2010). Możliwe ryzyko powikłań obejmuje:
 • nadżerkę śluzówki [częściowe zgrubiałe rozdarcie ściany przełyku];
 • perforację żołądka, przełyku lub gardła;
 • konieczność endoskopowego zaciśnięcia w celu leczenia nadżerki śluzówki lub krwawienia;
 • zabieg chirurgiczny w celu skorygowania i naprawy perforacji;
 • infekcję;
 • niewielkie ostre krwawienie;
 • znaczne krwawienie;
 • arytmię serca;
 • wysięk opłucnowy;
 • zwężenie przełyku wymagające poszerzenia;
 • transfuzję jako reakcję na krwawienie;
 • aspirację;
 • śmierć.

Po zabiegu

Bardzo ważne jest aby dokładnie stosować się do zaleceń lekarskich. Aby uzyskać korzystne rezultaty zabiegu i wyleczyć refluks kwasu, konieczne jest podjęcie pewnych kroków. Lekarz pomoże Ci:
 • zrozumieć możliwe objawy które mogą wynikać z leczenia i jak sobie z nimi radzić;
 • oszacować reakcję organizmu na terapię;
 • monitorować rezultaty z upływem czasu.

Objawy po leczeniu

Możesz odczuwać dyskomfort w klatce piersiowej, ból oraz trudności z przełykaniem przez kilka dni po zabiegu. Objawy te można leczyć farmakologicznie, zwykle mijają w ciągu trzech - czterech dni. Lekarz przepisze leki antykwasowe aby wspomóc proces gojenia przełyku. U większości osób zdrowa tkanka zastępuje chorą w ciągu trzech - czterech tygodni. Jeśli w ciągu sześciu miesięcy zamierzasz zasięgnąć porady innego lekarza w kwestiach dotyczących układu trawiennego, powinieneś się w tej sprawie skonsultować z lekarzem który wykonywał RFA. Natychmiast skontaktuj się ze swoim lekarzem jeśli odczuwasz którykolwiek z poniższych objawów:
 • znaczący ból w klatce piersiowej;
 • trudności z przełykaniem;
 • gorączka;
 • krwawienie;
 • ból brzucha;
 • trudności z oddychaniem;
 • wymioty;
 • inne niepokojące objawy opisane przez lekarza prowadzącego.

Wizyty kontrolne

Po terapii RFA, lekarz wyznaczy wizytę kontrolną w ciągu dwóch - trzech miesięcy, aby oszacować postęp leczenia. Jeśli zostanie odnaleziona tkanka Barrett'a, może zalecić dodatkowy zabieg. Badania kliniczne wykazały, że za pomocą RFA tkankę Barrett'a można wyeliminować u więcej niż 98% pacjentów.

Monitorowanie

Po terapii RFA u osób ze zdiagnozowanym przełykiem Barrett'a zaleca się regularne monitorowanie. Obejmuje to regularne wykonywanie endoskopii górnego odcinka układu pokarmowego z biopsją przez resztę życia. Lekarz określi jak często powinieneś być kontrolowany w zależności od rodzaju przełyku Barrett'a.

Leczenie refluksu kwasu

Pomyślne wyeliminowanie tkanki przełyku Barrett'a nie likwiduje refluksu kwasu lub GERD, które spowodowały zachorowanie. Lekarz określi najlepszy sposób długoterminowego leczenia refluksu.

Leczenie uzupełniające

Według opublikowanych badań klinicznych, pacjenci wymagają wykonania 2 - 3 zabiegów dla osiągnięcia całkowitej remisji przełyku Barrett'a. Rezultaty te mogą się różnić w zależności od pacjenta, długości i zaawansowania przełyku Barrett'a.

Po pierwszym zabiegu RFA, lekarz może wyznaczyć wizytę kontrolną w ciągu dwóch - trzech miesięcy, aby oszacować reakcję organizmu na zabieg. W tym czasie, może także wykonać badanie endoskopowe górnego odcinka układu pokarmowego aby określić, czy pozostała w nim jeszcze tkanka Barrett'a oraz stwierdzić, czy konieczne jest przeprowadzenie kolejnego zabiegu.

Rezultaty kliniczne

Ablacja prądem o częstotliwości radiowej (RFA) została przeanalizowana w wielu badaniach od 2003 roku, zarówno w Stanach Zjednoczonych jak i w Europie. Rezultaty opublikowano w ponad 40 artykułach w zrecenzowanych periodykach medycznych takich jak The New England Journal of Medicine. Wyniki pokazały, że RFA jest bezpieczna i skuteczna w leczeniu wszystkich rodzajów tkanki Barrett'a. Większość wykazuje, że tkanka Barrett'a może zostać całkowicie wyeliminowana za pomocą RFA u więcej niż 98% pacjentów poddanych zabiegowi.

Ponad 1000 lekarzy wykonało ponad 60 000 zabiegów RFA. W największej dostępnej w danych grupie pacjentów, Rejestrze Pacjentów HALO w Stanach Zjednoczonych, około 50% pacjentów ma niedysplastyczny przełyk Barrett'a, co wskazuje na dążenie do wcześniejszej interwencji pośród lekarzy wykorzystujących tę metodę.

Wyniki kliniczne

Przykłady kluczowych wyników klinicznych obejmują:
 • całkowite zwalczenie niedysplastycznego przełyku Barrett'a u 98.4% pacjentów stwierdzone podczas kontroli po 2,5 roku;
 • nadzwyczajny profil bezpieczeństwa z odsetkiem zwężeń** niższym lub równym 6%, odsetkiem perforacji niższym niż 0.02% i brakiem powiązanych zgonów (w oparciu o dane bezpieczeństwa z czerwca 2010);
 • ogólnie, w wielu badaniach wykazano całkowitą eradykację niedysplastycznego i dysplastycznego przełyku Barrett'a w stosunku wyższym niż 90%;
 • eliminację nieprawidłowych markerów nowotworowych związanych z przełykiem Barrett'a po terapii RFA;
 • brak zmiany w funkcjonowaniu przełyku po terapii RFA.

* Ważne przypomnienie: niniejsza informacja nie zastępuje diagnozy lekarskiej i leczenia. Bardzo ważne jest aby skonsultować się z lekarzem w celu omówienia stanu zdrowia, przeciwwskazań i możliwych powikłań.
** Dane oparte na RFA wykonywanej zgodnie z instrukcją producenta.